Gabinet Kardiologiczny
dr n. med. Marcin Syzdół
specjalista kardiolog

Badania

EKG (Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Świętochłowice)

Elektrokardiogram serca (EKG serca) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne pozwalające ocenić czynność elektryczną serca. Elektrody umieszczone na skórze kończyn oraz klatki piersiowej zapisują impulsy elektryczne wytwarzane przez mięsień sercowy. W spoczynkowym zapisie EKG można wykryć objawy niedokrwienia mięśnia sercowego (np. ostry oraz przebyty zawał serca). EKG jest bardzo pomocne w diagnostyce omdleń i zasłabnięć, które mogą być wynikiem zaburzeń rytmu serca/arytmii (np. migotanie przedsionków, pobudzenia komorowe) i zaburzeń przewodzenia (np. bloki przewodzenia). Na podstawie elektrokardiogramu można wstępnie podejrzewać powiększenie wymiarów przedsionków serca oraz obecność przerostu mięśnia sercowego.UKG serca (badanie echokardiograficzne) (Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Świętochłowice)
Badanie echokardiograficzne serca (USG serca, echo serca) to badanie ultrasonograficzne serca pozwalające na ocenę budowy i czynności mięśnia sercowego. Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania – podczas UKG pacjent leży zazwyczaj na lewym boku (czasem na wznak). W echo serca można ocenić wielkość jam serca (wymiary komór i przedsionków), dużych naczyń klatki piersiowej i funkcję zastawek serca (stopień zwężenia lub niedomykalności). Możliwa jest ocena kurczliwości globalnej i odcinkowej mięśnia lewej komory serca. Badanie UKG uwidacznia także objawy charakterystyczne dla nadciśnienia płucnego czy zatorowości płucnej.

 

UKG pozwala na:

– wykrycie i rozpoznanie wrodzonych wad serca

– wykrycie i rozpoznanie nabytych wad serca

– ocenę obecności cech choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego

– ocenę wymiarów aorty piersiowej (diagnostyka tętniaków aorty)

– wykrycie strukturalnych przyczyn zaburzeń rytmu serca

– wykrycie obecności płynu w worku osierdziowym

– wykrycie przyczyn objawów niewydolności serca (np. duszności, pogorszenia tolerancji wysiłku)

– ocenę funkcji protez zastawek serca

– ocenę przerostu mięśnia sercowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego lub kardiomiopatii przerostowej

– wykrycie zmian, które mogą być szczególnie niebezpieczne u osób uprawiających wyczynowo sport

– ocenę funkcji serca u chorych podczas i po chemioterapii czy radioterapii chorób nowotworowych

– wykrycie cech zatorowości płucnej


HOLTER CIŚNIENIOWY (Katowice, Ruda Śląska, Świętochłowice)

Holter ciśnieniowy (Holter RR) to urządzenie pozwalające na monitorowanie ciśnienia tętniczego i tętna (pulsu) w czasie całej doby. Niewielki aparat noszony przy pasku połączony jest z mankietem ciśnieniomierza na ramieniu. Pomiary wykonywane są automatycznie (częstość zaprogramowana przez lekarza) w ciągu dnia zazwyczaj co 15-30 minut oraz w nocy co 30-60 minut. Dodatkowo podczas monitorowania można wykonać również pomiar ręczny w sytuacji gorszego samopoczucia. Rejestracja ciśnienia tętniczego powinna być prowadzona w warunkach normalnej, codziennej aktywności. W momencie pomiaru należy wyprostować rękę i przerwać wykonywaną czynność. Niektóre aparaty powtarzają pomiar w sytuacji błędnej rejestracji. Bardzo pomocne do wykonania analizy pomiarów będzie prowadzenie przez pacjenta dzienniczka zdarzeń: godziny przyjęcia leków, czas snu, godziny wysiłku fizycznego lub sytuacji dużego stresu.

Holter ciśnieniowy pozwala na:

– diagnozę i kontrolę nadciśnienia tętniczego

– ocenę skuteczności dotychczasowego leczenia

– ocenę ciśnienia tętniczego w nocy

– ocenę ciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach (np. wysiłek, stres, emocje)

– wykrycie epizodów niedociśnienia tętniczego (hipotonii) jako przyczyn zasłabnięć czy omdleń


HOLETR EKG (Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Świętochłowice)

Holter EKG to niewielkie urządzenie pozwalające na monitorowanie zapisu EKG w czasie całej doby, zarówno podczas aktywności fizycznej, pracy, odpoczynku, jak i w czasie snu lub sytuacji stresowych. Malutki aparat noszony przy pasku połączony jest przewodami z elektrodami przyklejonymi do skóry klatki piersiowej. Rejestracja zapisu elektrokardiogramu powinna być prowadzona w warunkach normalnej, codziennej aktywności. Przed badaniem należy przemyć skórę klatki piersiowej (najlepiej niestosować w tym celu środków nawilżających lub natłuszczających skórę). Bardzo pomocne do wykonania analizy elektrokardiogramu będzie prowadzenie dzienniczka zdarzeń, w którym pacjent notuje: godziny przyjęcia leków, czas snu, godziny wysiłku fizycznego, epizody dużego stresu lub momenty odczuwania arytmii. Czas badania holterowskiego standardowo wynosi 24 godziny. Czasem Holter EKG zakładany jest na 48 godzin lub nawet na 7 dni. W przypadku sporadycznie występujących zaburzeń rytmu serca pomocna może być rejestracja zapisu EKG w dłuższym czasie np. 1 miesiąca. Do tego typu badań stosowany jest tzw. EVENT Holter, czyli rejestrator zdarzeń.

 

Holter EKG pozwala na:

– diagnozę zaburzeń rytmu serca

– ocenę skuteczności dotychczasowego leczenia antyarytmicznego

– diagnozę przyczyn omdleń i zasłabnięć

– ocenę częstości rytmu serca oraz epizodów arytmii w różnych sytuacjach (np. wysiłek, stres, emocje)

– ocenę pracy stymulatora serca tzw. rozrusznika sercaELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁKOWA (EKG wysiłkowe) (Katowice)

Badanie wysiłkowe EKG wykonywane jest na bieżni ruchomej lub na ergometrze rowerowym (rowerku stacjonarnym). Podczas badania monitorowane jest ciśnienie tętnicze oraz przez cały czas badania prowadzony jest zapis EKG. Do badania wykorzystywany jest najczęściej standaryzowany protokół Bruce’a lub u osób starszych zmodyfikowany protokół Bruce’a. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie serca na tlen, co pozwala zobrazować zmiany w zapisie EKG wywołane niewystarczającą dostawą tlenu do mięśnia sercowego. U osób z chorobą wieńcową (zwężenia miażdżycowe w tętnicach wieńcowych) podczas wysiłku pojawiają się objawy niedokrwienia, które najczęściej manifestują się pod postacią dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, zmian niedokrwiennych w zapisie EKG lub zaburzeń rytmu serca. Badanie wysiłkowe zazwyczaj trwa kilka – kilkanaście minut. Najczęstszym powodem zakończenia badania jest osiągnięcie przez pacjenta wyliczonego wcześniej limitu tętna, zmęczenie, pojawienie się dolegliwości dławicowych, skok ciśnienia tętniczego lub złożona arytmia. Pacjent nie powinien 3-4 godziny przed badaniem spożywać posiłków oraz palić tytoniu. W dniu badania nie powinien wykonywać ciężkich wysiłków fizycznych. W trakcie badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków kardiologicznych (zwłaszcza leków wpływających na częstość akcji serca lub obniżających ciśnienie tętnicze).

Wysiłkowe badanie EKG pozwala na:

– diagnostykę przyczyn dolegliwości bólowych w klatce piersiowej

– ocenę stopnia zaawansowania objawów choroby wieńcowej

– ocenę wskazań do wykonania diagnostyki inwazyjnej w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej

– ocenę rokowania i ustalenie sposobu rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego

– ocenę wydolności fizycznej u osób z niewydolnością serca zwłaszcza na tle wad zastawkowych

– ocenę wydolności fizycznej u osób podejmujących intensywny wysiłek fizyczny w pracy

– ocenę wydolności fizycznej u osób wyczynowo uprawiających sport


Copyright 2015 - 2024 © Marcin Syzdół Gabinet Kardiologiczny